Dzisiaj : 09 Gru 2023

Imieniny : Wiesława Leokadii Joanny

-A A A+

Stowarzyszenie Sympatyków Czańca

Stowarzyszenie Sympatyków Czańca

Siedziba i adres Stowarzyszenia: ul. Widokowa 10, 43-354 Czaniec

Adres do korespondencji: ul. Widokowa 10, 43-354 Czaniec

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 2015-03-12

KRS 0000547893

NIP 9372673332

REGON 36099034000000
Dodatkowe dane kontaktowe Nr. telefonu 608 413 152, e-mail kolbersalahalina@interia.pl

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Tolarczyk Maria

W-ce prezes – Nowakowski Kazimierz Witold

Skarbnik – Kolber – Sala Halina

Członek zarządu– Winiarczyk Maria

Członek zarządu– Harat Bogusław

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Krzysztof Pszczółka

Członek – Marek Sporek

Członek – Bożena Adamska-Płonka

Cele statutowe Stowarzyszenia:

1. Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze i historii Czańca, jego teraźniejszości oraz prowadzenie działań w celu rozwoju wsi.

2. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz zasobów naturalnych i walorów przyrodniczo-krajoznawczych miejscowości Czaniec.

3. Tworzenie warunków do stałej integracji i rozwoju społecznego mieszkańców gminy oraz do reprezentowania i wspierania ich kreatywnych działań.

4.Wspieranie i realizowanie inicjatyw nakierowanych na jakościowy i ilościowy rozwój Czańca i społeczności lokalnej przy uwzględnieniu zasad etyki i tolerancji.

5. Promowanie agroturystyki i rolnictwa ekologicznego.

6. Propagowanie idei samorządności.

7. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia.

8. Promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym.

9. Ochrona interesów społeczności lokalnej w ramach obowiązującego porządku prawnego.

10. Wspieranie działań wspomagających rozwój demokracji, swobód obywatelskich i praw człowieka.

11. Popularyzacja osiągnięć i imprez sportowych, kulturalnych, artystycznych, zawodowych, społecznych oraz osiągnięć w służbie publicznej, członków Stowarzyszenia i mieszkańców gminy.

12. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym wsparcie pomocy społecznej dla społeczności lokalnej.

13. Prowadzenie działalności popularyzującej zdrowy styl życia, ochronę zdrowia oraz środowisko naturalne.

14. Działalność edukacyjna, kulturalna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji społeczności lokalnej oraz podnoszenie jakości ich życia i świadomości społecznej.

15. Promocja gminy Porąbka.

16. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz tradycji Gminy Porąbka, powiatu bielskiego oraz województwa śląskiego.

17. Organizowanie i, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej Czańca.

18. Inspirowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, mających znaczenie dla społeczności lokalnej.