Dzisiaj : 20 Kwi 2024

Imieniny : Czeslawa, Agnieszki, Mariana

-A A A+

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gokporabka.com.pl

Dane teleadresowe siedziby Gminnego Ośrodka Kultury oraz Domów Kultury w Bujakowie, Czańcu i Kobiernicach

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce, ul. Rynek 22, 43-353 Porąbka,                    tel. +48 (33) 8106 055, e-mail: gokporabka@o2.pl

Dom Kultury w Bujakowie, ul. Bielska 24, Bujaków, 43-356 Kobiernice

Dom Kultury w Czańcu, ul. Kard K. Wojtyły 30, 43-354 Czaniec, tel. +48 (33) 8109 102

Dom Kultury w Kobiernicach, ul. Parkowa 20b, 43-356 Kobiernice, tel. +48 (33) 8108 403

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 29 maja 2020 r

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 29 maja 2020 roku.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Renata Sordyl adres poczty elektronicznej: gokporabka@o2.pl Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 (33) 8106 055. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
3.sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona za zgodność z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Do sprawdzenia użyto programu http://checkers.eiii.eu

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

- zmiana wielkości czcionki,
- zmiana kontrastu
Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

- menu głównego,
- menu ułatwień dostępu,
- treści,
- mapy strony.
Serwis został zbudowany w oparciu o metodę Responsive Web Designe w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

Tłumacz języka migowego

W Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do:

1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
2. Skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego po złożeniu odpowiedniego wniosku i umówieniu spotkania.
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na siedem dni roboczych przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych poprzez:

1) wypełnienie wniosku o udostępnienie tej usługi, dostępny:

- w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce, 43-353 Porąbka, ul. Rynek 22 na stronie internetowej www.gokporabka.com.pl zakładka – wniosek o udostępnienie usługi
2) przygotowanie samodzielnego wniosku z zastrzeżeniem, że musi on zawierać następujące dane:

- imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);
- informację o tym co dana osoba chce załatwić w Gminnym Ośrodku Kultury;
- przewidywany termin wizyty w Gminnym Ośrodku Kultury;
- preferowana forma kontaktu w celu umówienia spotkania;
- metodę komunikowania się, tj. informację o tym, czy będzie to osoba przybrana czy też istnieje konieczność zapewnienia ze strony tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego- PJM, systemu językowo- migowego SJM czy też sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN)
Zgłoszenie można przesłać:

- pocztą elektroniczną na adres: gokporabka@o2.pl
- listownie na adres Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce, 43-353 Porąbka, ul. Rynek 22 złożyć bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce.
O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób wskazany we wniosku.

Dostępność architektoniczna siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce wraz z filiami w Bujakowie, w Czańcu oraz w Kobiernicach

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce mieszcząca się przy ul. Rynek 22 w Porąbce spełnia podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście znajduje się od strony ul. Rynek 22.  
 2. Wejście  jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do budynku prowadzi wejście główne, poprzedzone z lewej strony podjazdem. Biura Gminnego Ośrodka Kultury znajdują się na 2 piętrze. Budynek nie posiada windy. Osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach mają możliwość telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. +48 (33) 8106 055. Miejscem załatwienia sprawy z pracownikiem GOK będzie sala klubu.
 4. W budynku na parterze mieści się sala widowiskowa. Wejście do sali jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 5. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury jest dwupiętrowy.
 6. W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach.
 7. Do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce i wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) może wejść osoba niewidoma i niedowidząca z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 8. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (numeracja biur i pięter, tablice informacyjne).
 9. Na parkingu przed Domem Kultury zostało wydzielone i odpowiednio oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Dom Kultury w Bujakowie

 1. Do świetlicy kulturalnej znajdującej się w Domu Kultury w Bujakowie prowadzi jedno wejście. Wejście znajduje się od strony ul. Bielska 24 
 2. Wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Świetlica kulturalna mieści się na I piętrze budynku.
 4. W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach.
 5. Do budynku może wejść osoba niewidoma i niedowidząca z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. Na parkingu przed budynkiem zostało wydzielone i odpowiednio oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
   

Dom Kultury w Czańcu

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejścia znajdują się od strony ul. Kard. K. Wojtyły 30
 2.  Do budynku prowadzi wejście główne znajdujące się na parterze Domu Kultury.
 3. Wejście główne jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, natomiast wejście boczne nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku na parterze mieści się sala widowiskowa. Wejście do sali jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 5. Budynek Domu Kultury w Czańcu jest piętrowy.
 6. W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach.
 7. Do budynku Domu Kultury w Czańcu i wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) może wejść osoba niewidoma i niedowidząca z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 8. Na parkingu przed Domem Kultury zostało wydzielone i odpowiednio oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
   

Dom Kultury w Kobiernicach

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejścia znajdują się od strony ul. Parkowa 20b.
 2. Wejścia  są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku na parterze mieści się sala widowiskowa. Wejście do sali jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach.
 5. Do Domu Kultury w Kobiernicach i wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) może wejść osoba niewidoma i niedowidząca z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.