Niedziela, 22 lipca 2018 20:05, imieniny: Magdaleny, Bolesławy, Marii
Licznik odwiedzin:318391
 

konkurs fotograficzny

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W POWAKACYJNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
„BESKID MAŁY W OBIEKTYWIE”
 
I . Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest :
·          Punkt Informacji Turystycznej w Czańcu; ul. Kard. K. Wojtyły 30, 43-354 Czaniec,
·           Urząd Gminy w Porąbce; ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka.
2. Konkurs trwa od 08.09.2014 do 30.09.2014.
We wskazanym terminie uczestnicy nadsyłają fotografie na adres e-mail porabka@silesia.travel z dopiskiem „konkurs fotograficzny” lub dostarczają je na płycie CD do Punktu Informacji Turystycznej w Czańcu.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 06.10.2014 o czym laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub meilowo.

4. Nagrody zostaną wręczone laureatom osobiście przez organizatorów podczas otwarcia wystawy prac konkursowych w Punkcie Informacji Turystycznej w Czańcu.

5. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.

II. Uczestnicy konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko i wyłącznie za zgodą rodziców (opiekunów prawnych). Wówczas niepełnoletni uczestnik konkursu dołącza do zdjęcia/zdjęć oryginał lub skan zgody rodziców na udział w konkursie z podaniem czytelnego imienia i nazwiska rodzica/rodziców i numeru telefonu kontaktowego.
2. Każdy z uczestników może nadesłać na konkurs maksymalnie trzy zdjęcia.
3. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
 

III. Zasady konkursu:

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach 08.09.2014 – 30.09.2014 wysłać na adres e-mail porabka@silesia.travel  zdjęcie lub zdjęcia konkursowe. Fotografie zgłaszane na konkurs w formie elektronicznej przez zainteresowaną osobę dodatkowo zawierać muszą: imię i nazwisko autora zdjęć, adres zamieszkania, wiek, oraz numer telefonu kontaktowego. Zdjęcia dostarczane osobiście na płycie CD muszą zawierać identyczne dane. Mile widziane są tytuły fotografii, które na wystawie umieszczone zostaną w formie opisu zdjęcia.
Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne ze zgodą zamieszczania ich w Internecie , prasie lokalnej i regionalnej oraz na wystawie w PIT w Czańcu. Ponadto uczestnik na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora dostarczonych danych osobowych (dot. wyłącznie imienia i nazwiska oraz wieku autora).

2. Prace muszą nawiązywać w jakikolwiek sposób do tematu konkursu "BESKID MAŁY W OBIEKTYWIE". Zatem motywem może być zarówno przyroda, architektura jak również ludzie z regionu Beskidu Małego.

3. Prace w formacie JPG o wymiarach minimum 600x800 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać w formie załączników do listu elektronicznego. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice fotograficznej (nie dopuszcza się fotomontaży).

4. Wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz ewentualnej zgody na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciu. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za publikację zdjęć w Internecie i prasie oraz prezentację ich podczas wystawy w PIT w Czańcu.
5. Organizator nie ma obowiązku publikacji wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo nie publikowania zdjęć naruszających prawa osób trzecich, pozbawionych walorów artystycznych i niezgodnych z tematem konkursu.

7. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
8. Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udziela koordynator PIT w Czańcu Gabriela Grabka-Grzechynia ( e-mail porabka@silesia.travel tel. 33/810 60 75).
IV. Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Nadesłane fotografie zostaną wyeksponowane w Punkcie Informacji Turystycznej w Czańcu w miesiącu październiku.
2. Spośród autorów wszystkich prac zostaną wybrani laureaci którym zostaną wręczone nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród nastąpi w dniu otwarcia wystawy. Przewiduje się wręczenie 3 nagród (I,II,III miejsce) w każdej z 4 kategorii wiekowej: dzieci w wieku do 10 lat, dzieci w wieku 11-17 lat, młodzież 18 – 25 lat, dorośli. Liczba przyznanych nagród może ulec zmianie, co uzależnione będzie od ilości i jakości nadesłanych prac.
 
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.